Skip links

Vilkår & Angrerett

Askøy Energi har levert strøm på Askøy i over 100 år. Selskapet fusjonerte med Smart Energi i 2017 for å styrke tilbudet av grønne og smarte tjenester, men strømmen leveres fortsatt under merkevaren Askøy Energi.  

Generelle vilkår bygger på vilkårene som fremkommer i gjeldende standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Forbrukertilsynet. I tillegg gjelder tilleggsvilkårene 1-13 beskrevet nedenfor.

1. På bakgrunn av denne avtale gis Smart Energi fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan Smart Energi innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

2. Ved flytting følger avtalen kunde til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra Elhub, for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.

3. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.

4. Smart Energi bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, og gjennomføre leveransen og faktureringen. Personopplysninger vil benyttes til å distribuere informasjon og tilbud relatert til kundens avtaleforhold.

5. Smart Energi tar forbehold om prisendringer og andre nødvendige endringer i produktet som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Dette forbeholdet gjelder for alle forhold som er utenfor Smart Energi sin kontroll.

6. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 1.1.2017). For husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift.

7. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller dennes netteier. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis. Dersom Smart Energi ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. Ved estimert forbruk blir målerstand korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk såfremt dette mottas fra netteier.

8. Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Smart Energi har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

9. Kunden betaler strømfakturaene via eFaktura eller AvtaleGiro kombinert med eFaktura. Ved papirfaktura i posten vil det påløpe et gebyr som skal dekke våre kostnader.

10. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

11. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

12. Avtalen kan sies opp av partene med 14 dagers gjensidig oppsigelsestid. For avtaler med bindingstid kan det tilkomme et bruddgebyr dersom avtalen sies opp i avtaleperioden, herav unntatt ved flytting uten behov for ny strømavtale.

13. Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved benyttelse av angrerett må produkter tilhørende Smart Energi returneres til Smart Energi på kundens regning. Angreskjema finnes på våre nettsider.

Spot Måned

Med Spot Måned menes månedsprisen i området der strømmen leveres. Dette er et timesveid gjennomsnitt av spotprisen pr. måned på strømbørsen Nordpool. Spot Måned har et avtalt påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 49,- som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har ingen bindingstid.

Garantikraft

Avtalen har en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Prisen er inklusiv et påslag på 3,75 øre/kWh (inntil pristaket eventuelt nås), og et påslag på 5,95 øre/kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 39,- som er uavhengig av strømforbruk. Pristaket gjelder for til enhver tid avtalt periode. Både påslag og elsertifikater er inkludert i denne prisen. Nivå på pristak for kommende periode gjøres kjent på www.askoyenergi.no innen 1. november. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Variabel Pris

Strømprisen fastsettes av Askøy Energi basert på prisutviklingen på strømbørsen NordPool. Prisen er inklusiv et påslag på 5,95 øre pr. kWh som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 49,- som er uavhengig av strømforbruk.

Gjeldene pris er til enhver tid tilgjengelig på www.askoyenergi.no. Priser kan endres med 2 ukers varsel, og prisendringer varsles på www.askoyenergi.no.

Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Fastpris 1 år

Strømprisen er fast i avtalt periode. Prisen er inklusiv et påslag på 5,95 øre pr. kWh som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 49,- som er uavhengig av strømforbruk.

Avtalen er bindende i avtaleperioden. Dersom kunde sier opp avtalen i avtaleperioden, påløper et bruddgebyr (p.t. kr. 500,-) som vil bli fakturert på neste faktura.

Ved utløp av avtaleperiode overføres kunde til avtalen Spot Måned dersom annen avtale ikke er bestilt.

Salg av solstrøm

Vi kjøper inntil 5.000 kWh pr år til 100 øre pr. kWh, volum utover dette kjøpes til månedsprisen på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Avtalen gjelder kun for privatkunder. Salg av solstrøm kan ikke overstige det totale kjøp av strøm i løpet av kalenderåret. Betingelsene gjelder for inneværende år. Vilkårene fornyes innen 1. november inneværende år for det kommende år. Salg av solstrøm kan bare kombineres med strømavtalen «Smart Strøm» på hovedmåler.

Angreskjema
Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss

Kontaktinformasjon for alle kunder med strømavtale fra Askøy Energi
Tlf: 56 15 19 33, E-post: kontakt@askoyenergi.no

Selskapsinformasjon
Smart Energi AS, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, Org.nr. 995 287 889
Smart Energi jobber for tiden med å bli sertifisert i henhold til den nye ordningen Trygg strømhandel.

Nettside av GP Media