Skip links

Vilkår & Angrerett

Askøy Energi har levert strøm på Askøy i over 100 år. Selskapet fusjonerte med Smart Energi i 2017 for å styrke tilbudet av grønne og smarte tjenester, men strømmen leveres fortsatt under merkevaren Askøy Energi.  

Disse generelle vilkårene gjelder ved enhver avtale om strømleveranse eller andre tjenester mellom privatkunder («Kunden») og Smart Energi AS («Smart Energi»).

Smart Energi følger vilkårene i standard kraftleveringsavtale som er utarbeidet av Forbrukertilsynet. I tillegg gjelder vilkårene 1-6 beskrevet nedenfor.

1. Inngåelse av avtale

a. Ved inngåelse av avtalen gis Smart Energi fullmakt til å melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub, og til å ordne alle formelle forhold som gjelder leverandørskiftet.

b. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.

2. Fakturering

a. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra Statnett gjennom datterselskapet Elhub. Alle fastbeløp faktureres etterskuddsvis. Smart Energi anbefaler elektronisk fakturering. Ved papirfaktura i posten vil det påløpe et gebyr.

3. Gjennomfakturering

a. Dersom Smart Energi har en avtale med Kundens netteier om gjennomfakturering, vil Kunden motta en samlet faktura med strømkjøp og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil Kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

4. Kredittvurdering

a. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå ønske om kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. Ved slike avslag bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter disse vilkårene i sin helhet.

5. Flytting

a. Ved flytting følger avtalen Kunden til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis da fullmakt til å innhente nødvendig informasjon fra Elhub for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.

6. Personvern

a. Smart Energi sin personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Smart Energi behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Smart Energi sine nettsider.

Strøm Måned

Strøm Måned er en avtale som følger månedsprisen på Nord Pool. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Spot Time

Spot Time er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid og forutsetter at kunden har installert timesmålt anlegg (AMS). Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 5,95 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Smart Strøm (tidligere Garantikraft)

Smart Strøm er en avtale som følger timesprisen på Nord Pool til enhver tid, og som har en maksprisgaranti (pristak) i perioden 01.11. – 31.03. Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til forbruket og prisen time for time på strømbørsen Nord Pool i området der strømmen leveres. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag på 9,70 øre pr. kWh, som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 39,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Pristaket varsles direkte i henhold til Forbrukertilsynets standardvilkår. For inneværende periode er til enhver tid tilgjengelig på www.askøyenergi.no og inkluderer både merverdiavgift og påslag. Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Variabel Pris

Strømprisen fastsettes av Askøy Energi basert på prisutviklingen på strømbørsen NordPool. Prisen er inklusiv et påslag på 5,95 øre pr. kWh som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et månedsbeløp på kr. 49,- som er uavhengig av strømforbruk.

Gjeldene pris er til enhver tid tilgjengelig på www.askoyenergi.no. Priser kan endres med 2 ukers varsel, og prisendringer varsles på www.askoyenergi.no.

Avtalen har ingen bindingstid utover rabatterte perioder.

Fastpris 1 år

Fastpris er en avtale hvor strømprisen er fast i avtalt periode. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr 49,- per måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen er bindende i avtaleperioden. Dersom kunden sier opp avtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr på kr 2400,- som vil bli fakturert på neste faktura. Bruddgebyret reduseres med kr 200,- for hver måned frem til avtalens utløp. Ved utløp av avtaleperiode overføres kunden til avtalen Spot Time dersom annen avtale ikke er bestilt.

Fastpris 6 mnd

Fastpris er en avtale hvor strømprisen er fast i avtalt periode. Prisen på fakturaen inkluderer også merverdiavgift og et påslag som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 49,- pr. måned som er uavhengig av strømforbruket. Avtalen er bindende i avtaleperioden. Dersom kunde sier opp avtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr på kr 2400 som vil bli fakturert på neste faktura. Ved utløp av avtaleperiode overføres kunden til avtalen man hadde før man inngikk fastprisavtale.

Salg av solstrøm

Vi kjøper inntil 5.000 kWh pr år til 100 øre pr. kWh, volum utover dette kjøpes til månedsprisen på strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Avtalen gjelder kun for privatkunder. Salg av solstrøm kan ikke overstige det totale kjøp av strøm i løpet av kalenderåret. Betingelsene gjelder for inneværende år. Vilkårene fornyes innen 1. november inneværende år for det kommende år. Salg av solstrøm kan bare kombineres med strømavtalen «Smart Strøm» på hovedmåler.

Angreskjema
Konkurransevilkår for deg som deltar i konkurranser hos oss

Kontaktinformasjon for alle kunder med strømavtale fra Askøy Energi
Tlf: 56 15 19 33, E-post: kontakt@askoyenergi.no

Selskapsinformasjon
Smart Energi AS, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, Org.nr. 995 287 889
Smart Energi jobber for tiden med å bli sertifisert i henhold til den nye ordningen Trygg strømhandel.

Nettside av GP Media