Skip links

Vilkår

Kontraktsvilkår, oppdatert 08. desember 2017 

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energibedriftenes landsforenings standard kraftleveringsavtale av 01.01.07, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet. I tillegg gjelder følgende særvilkår av 11.09.09 for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i “standard kraftleveringsavtale”.

Angrerett

 

Askøy Energi er en del av Smart Energi. Fra 01.01.2018 er Askøy Energi AS fusjonert med selskapet Smart Energi AS (org. nr. 995 287 889). Askøy Energi er fortsatt selskapets merkevare.

Askøy Energi, Tlf: +47 56 15 19 33 kontakt@askoyenergi.no www.askoyenergi.no

 

Kontraktsvilkår strøm

Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin standard kraftleveringsavtale av 01.01.07, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet.  I tillegg gjelder nedenforstående særvilkår for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i “standard kraftleveringsavtale”:

 1. På bakgrunn av denne avtale gis Smart Energi fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer, og til å ordne alle formelle forhold vedrørende leverandørskiftet. På bakgrunn av samme fullmakt kan Smart Energi innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.
 2. Ved flytting følger avtalen kunde til ny adresse. Kunden er selv ansvarlig for å melde flytting. Smart Energi gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Smart Energi som leverandør på den nye adressen.
 3. Alle privatavtaler er forbeholdt private husholdninger.
 4. Smart Energi bruker de personopplysningene som blir gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen til å administrere kundeforholdet, og gjennomføre leveransen og faktureringen. Personopplysninger vil benyttes til å distribuere informasjon og tilbud relatert til kundens avtaleforhold.
 5. Smart Energi tar forbehold om prisendringer og andre nødvendige endringer i produktet som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet. Dette forbeholdet gjelder for alle forhold som er utenfor Smart Energi sin kontroll.
 6. Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 1.1.2017). For husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift.
 7. Alle priser kan endres med 14 dagers varsel, herav unntatt priser på inngåtte avtaler med bindingstid. Kundene informeres på web om prisendringer.
 8. Smart Energi fakturerer månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller dennes netteier. Dersom Smart Energi ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. Ved estimert forbruk blir målerstand korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk såfremt dette mottas fra netteier.
 9. Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Smart Energi har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Smart Energi. Kunden gir Smart Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.
 10. Kunden betaler strømfakturaene via eFaktura eller AvtaleGiro kombinert med eFaktura. Ved papirfaktura i posten vil det påløpe et gebyr som skal dekke våre kostnader.
 11. Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.
 12. Kunden aksepterer at Smart Energi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Smart Energis forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.
 13. Avtalen kan sies opp av partene med 14 dagers gjensidig oppsigelsestid. For avtaler med bindingstid kan det tilkomme et bruddgebyr dersom avtalen sies opp i avtaleperioden, herav unntatt ved flytting uten behov for ny strømavtale.
 14. Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved benyttelse av angrerett må produkter tilhørende Smart Energi returneres til Smart Energi på kundens regning. Angrefristskjema finnes på våre nettsider.
 15. Smart Energi tilrettelegger for og oppfordrer til bruk av e-kanaler i dialog.

 

Kontaktinformasjon for alle kunder med Askøy Energi produkter

Askøy Energi, Tlf: +47 56 15 19 33 kontakt@askoyenergi.no www.askoyenergi.no

 

Selskapsinformasjon

Smart Energi AS, Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, Org.nr. 995 287 889

 

 

  

Produktvilkår

 Strøm til innkjøpspris

Med Innkjøpspris menes et timeveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres. I tillegg kommer et fast månedsbeløp (pt. kr. 59,-) som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh (p.t 3,25 øre), som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater.

Garantikraft 1 år fra bestilling

Strømprisen fastsettes hver måned i henhold til et timesveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres, påplusset et fast påslag på 3,25 øre (inntil pristak eventuelt nås).  I tillegg kommer et fast månedsbeløp (pt. kr. 49,-) som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh (p.t. 3,25 øre), som i samsvar med Lov om elsertifikater inneholder kostnader til kjøp av elsertifikater. Pristak gjelder for til enhver tid avtalt periode. Både påslag og elsertifikater er inkludert i pristaket. Pristak for kommende periode er til enhver tid tilgjengelig på www.askoyenergi.no.

Variabel pris

Strømprisen fastsettes av Askøy Energi basert på prisutviklingen på strømbørsen NordPool. Elsertifikatkostnad er til enhver tid medregnet i gjeldene strømpris. I tillegg kommer et fast månedsbeløp (p.t. kr. 49,-) som er uavhengig av strømforbruk. Gjeldene pris er til enhver tid tilgjengelig på www.askoyenergi.no. Priser kan endres med 2 ukers varsel, og prisendringer varsles på www.askoyenergi.no.

Fastpris 1-år

Strømprisen er fast i avtalt periode. Elsertifikatkostnad er til enhver tid medregnet i avtalt strømpris.  I tillegg kommer et fast månedsbeløp (p.t. kr. 49,-) som er uavhengig av strømforbruk. Dersom kunde sier opp avtalen i avtaleperioden, påløper et bruddgebyr (p.t. kr. 500,-) som vil bli fakturert på neste faktura. Ved utløp av avtaleperiode overføres kunde til avtalen Strøm til innkjøpspris dersom annen avtale ikke er bestilt.